วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
06.30-10.00   การเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายเจ้าพระยาจักรี  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นายพยอม วงษ์พูล